Xin vui lòng đọc kỹ các quy định dưới đây vì những điều khoản này được áp dụng cho việc bạn sử dụng "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia”. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi bạn đăng ký là thành viên của "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia”. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng trang này.

1. Quyền Thay đổi

Thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn trên “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” là miễn phí. Tuy nhiên, Bạn có trách nhiệm chi trả đối với các thiết bị, máy tính, phần mềm và những dịch vụ kết nối đến “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” (như là phí dịch vụ, phần mềm kết nối Internet) hoặc các dịch vụ trả phí khác theo thỏa thuận với nhà cung cấp.

Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

2. Quy định hành vi

Thông tin từ "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” do Cục Du lịch Quốc gia cung cấp, chỉ được sử dụng cho mục đích trong quan hệ văn bản với Cục Du lịch Quốc gia, Bạn không được dùng để đưa ra những lời khuyên cho những người khác như một nhà tư vấn hoặc trích dẫn nguồn. Cục Du lịch Quốc gia không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về những tổn thất và bất kỳ bồi thường liên quan đến việc sử dụng thông tin tử "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia". Bạn không được phép điều chỉnh, sao chép, phân bổ, phân tán, trình bày, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, chuyển hay bán bất kỳ thông tin hay dịch vụ nào do "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia" cung cấp.

Bạn không được thử, phá khóa các tài khoản, thực hiện truy nhập bất hợp pháp vào hệ thống, cố tình phá hỏng hệ thống an toàn hoặc lạm dụng "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia", là một sự xâm phạm bản quyền, nhãn hiệu và những bí mật của cơ quan Nhà nước.

Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của bạn nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

Bạn được yêu cầu cung cấp những thông tin nhất định về cơ quan, doanh nghiệp của bạn tới "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia", bao gồm Tài khoản của bạn, và mật khẩu (Thông tin Đăng nhập). Trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm giữ và bảo vệ mật khẩu của bạn, và không đưa mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Nếu mất hay quên những thông tin mật khẩu hay thông tin đăng nhập, Cục Du lịch Quốc gia có thể không có khả năng khôi phục những thông tin Tài khoản của bạn. Nếu bạn đang sử dụng "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia" trên thiết bị đầu cuối công cộng, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng bộ trình duyệt của bạn để ngăn những người khác truy cập thông tin của bạn. Bộ trình duyệt hiện hành có thể cất giữ thông tin trên máy tính của bạn thậm trí sau khi bạn đã thực hiện thoát khỏi Tài khoản bởi vậy Cục Du lịch Quốc gia khuyến cáo bạn không truy cập hay sử dụng "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia" trên bộ trình duyệt công cộng.

3. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia" ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Thỏa thuận này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết.

4. Liên kết đến và đi từ "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia"

Các liên kết tại "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia" có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia" không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp. Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của "Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia" về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

5. Bồi thường

Bạn đồng ý rằng toàn bộ “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và dịch vụ miễn phí. Cục Du lịch Quốc gia không có bất kỳ một trách nhiệm, bổn phận gián tiếp nào bao gồm trách nhiệm về sự mất mát của doanh nghiệp, những tổn thất về lợi nhuận hay đầu tư hay điều tương tự dù có dựa trên sự vi phạm hợp đồng, sự huỷ bỏ bảo đảm, làm thiệt hại cho người khác (bao gồm sự cẩu thả) trách nhiệm về sản phẩm hay những điều khác hay không, thậm trí nếu Cục Du lịch Quốc gia được cho biết về những tổn thất có thể xảy ra này.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận và/ hoặc sự sử dụng của bạn với “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia”. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp. Không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước đó. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn.

6. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Sau khi đăng ký là thành viên của “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia”, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả thông tin của bạn.

7. Cung cấp Nội dung

Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi: Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết, văn bản trên “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

8. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia”, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

9. Thông tin bổ sung

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Thỏa thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Thỏa thuận sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực.

Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ “Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia” phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu

 
website dịch vụ du lịch